PJESËMARRJE NË RRUGËN E DJATHIT

Departamenti i Bujqësisë i Universitetit të Janinës, në Artë, organizata ARGJIRO dhe Universiteti “Eqrem Çabej” Gjirokastër ju ftojnë të merrni pjesë në Projektin

CheeseCulT

“Rruga e djathit si një forcë shtytëse inovative e trashëgimisë kulturore për zhvillimin e turizmit rural në zonën ndërkufitare”

të Programit Interreg IPA II Greqi-Shqipëri 2014-2020

CheeseCulT paraqet një mundësi unike për zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit, me anë të traditës së kuzhinës dhe prodhimit të djathit vendas, duke kontribuar në forcimin e ekonomisë vendase duke rritur numrin e vizitorëve në zonën ndërkufitare.

Në kuadrin e Projektit, një hartë dinamike e djathit (“Rruga e Djathit”) po zhvillohet në zonën ndërkufitare, ndër të tjera, me pjesëmarrjen aktive të prodhuesve, kompanive turistike, palëve të interesit kulturor dhe të tjerë.

Rrjetëzimi i kompanive përmes pjesëmarrjes së tyre në Projekt dhe në “Rrugën e Djathit” do të ndihmojë në forcimin e rolit të tyre, duke i kthyer ato në ofrues potencialë të një produkti të ri të turizmit kulturor me bazë Djathin.

Në këtë mënyrë, pritet të forcohet ekonomia vendase, numri i vizitorëve në zonë dhe, rrjedhimisht, pozicioni financiar i kompanive që do të jenë pjesë e Rrugës së Djathit.

Nëse dëshironi të bëheni anëtar i “Rrugës së Djathit”, ju lutemi plotësoni “Deklaratën e Pjesëmarrjes” të bashkangjitur (në shqip) dhe dërgojeni në emailin e mëposhtëm: cheesecult2019@gmail.com