Από εκθεσιακά κέντρα τυριού έως ηλεκτρονικό τσελεμεντέ

Η διασύνδεση της πρωτογενούς παραγωγής και ειδικότερα της παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων με τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη αποτελεί στόχο του έργου «CheeseCulT– Ο Δρόμος του Τυριού ως καινοτόμος κινητήριος δύναμη πολιτιστικής κληρονομιάς για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή», η εναρκτήρια συνάντηση του οποίου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16 και την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου.

Κατά την υλοποίηση του έργου, θα εντοπιστούν οι πιθανοί δεσμοί μεταξύ της αλυσίδας αξίας γαλακτοκομικών προϊόντων και του τουριστικού δυναμικού, μέσω σχετικών μελετών διάγνωσης, οδηγώντας στο σχεδιασμό ενός κοινού «Δρόμου του Τυριού», ο οποίος θα χαρτογραφηθεί βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και δεδομένων σε διασυνοριακό επίπεδο για την παραγωγή διαφόρων θεματικών διαδρομών. Επιπλέον, οι εμπλεκόμενοι φορείς σε διασυνοριακό επίπεδο θα ενημερωθούν για το νέο χαρτογραφημένο «προϊόν» και θα επιμορφωθούν σε θέματα αγροτουρισμού, παραγωγής τυριού, ποιότητας, μάρκετινγκ και γαστρονομικής καινοτομίας.
Η από κοινού σύσταση των ομάδων-στόχων, όπως οι παραγωγοί και οι τουριστικές επιχειρήσεις, θα συμβάλει στην κατανόηση του «Δρόμου του Τυριού» και στην περαιτέρω αξιοποίησή του. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται η σύνταξη και η πιλοτική εφαρμογή ενός τοπικού σχεδίου δράσης για τις περιοχές του έργου, σε συνδυασμό με την πραγματοποίηση επισκέψεων ανταλλαγής και συναντήσεων για την τόνωση της συνεργασίας των εμπλεκομένων και στις δύο χώρες. Εξίσου σημαντική θεωρείται και η δημιουργία δύο Εκθεσιακών Κέντρων Τυριού (ένα σε κάθε χώρα), που θα αποτελέσουν τμήματα του χαρτογραφημένου «Δρόμου του Τυριού». Ως συμπληρωματική δράση, οι εταίροι του έργου θα αναπτύξουν μια κοινή ηλεκτρονική έκδοση συνταγών με βάση το τοπικό τυρί (e-Cheese Book). Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι η δημιουργία ενός δικτύου φορέων/ επιχειρήσεων (Network) σε διασυνοριακό επίπεδο με κοινό παρονομαστή τον «Δρόμο του Τυριού».
Επικεφαλής εταίρος στο έργο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg IPA II Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020 και ειδικότερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και την Αλβανίας, είναι το τμήμα Γεωπονίας του πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που διοργανώνει και την εναρκτήρια συνάντηση (kick-off Meeting) του έργου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16 (18:00-20:15) και την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου (09:30-16:00) στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κεντρικής Βιβλιοθήκης στους Κωστακιούς Άρτας, με τη συμμετοχή και των υπολοίπων εταίρων, του Ελληνικόού Γεωργικού Οργανισμού «Δήμητρα»- Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων, του πανεπιστημίου «Eqrem Çabej» του Αργυρόκαστρου και του φορέα ARGJIRO.